The Darkroom

Dublin St, Edinburgh
|
Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F
Apr 17, 2014 / 1 note

Dublin St, Edinburgh

|

Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F

Madrid
|
Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F
Apr 17, 2014 / 1 note

Madrid

|

Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F

Palms
|
Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F
Apr 16, 2014 / 1 note

Palms

|

Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F

Sagrada Família
|
Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F
Apr 16, 2014 / 3 notes

Sagrada Família

|

Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F

Sagrada Família
|
Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F
Apr 15, 2014 / 1 note

Sagrada Família

|

Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F

Plaça de la Sagrada Família
|
Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F
Apr 15, 2014 / 1 note

Plaça de la Sagrada Família

|

Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F

Sagrada Família
|
Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F
Apr 14, 2014 / 3 notes

Sagrada Família

|

Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F

Stonemason
|
Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F
Apr 14, 2014 / 1 note

Stonemason

|

Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F

Untitled
|
Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F
Apr 13, 2014 / 3 notes

Untitled

|

Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F

Southern France
|
Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F
Apr 13, 2014 / 1 note

Southern France

|

Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F

Paris
|
Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F
Apr 12, 2014

Paris

|

Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F

Paris
|
Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F
Apr 12, 2014 / 9 notes

Paris

|

Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F

Brussels, Belgium
|
Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F
Apr 11, 2014 / 1 note

Brussels, Belgium

|

Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F

Brussels, Belgium
|
Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F
Apr 11, 2014 / 1 note

Brussels, Belgium

|

Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F

Berlin, Germany
|
Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F
Apr 10, 2014

Berlin, Germany

|

Holga 135BC, Fujichrome Provia 100F